Artikel 1 Definities

1.1: Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.2: Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met Central Scooters;
1.3: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
1.4: Dag: kalenderdag;
1.5: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht. Deze bedenktijd betreft 14 dagen nadat de overeenkomst op afstand is gesloten;
1.6: Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
1.7: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/ (koop)overeenkomsten (op afstand) en leveringen tussen Central Scooters en de consument of andere derde, waarbij Central Scooters diensten of goederen aan de consument verkoopt, dan wel levert.
2.2: Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze AlgemeneVoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
Algemene Voorwaarden bij Central Scooters zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3: Alle diensten aan de kant van Central Scooters, onder welke benaming deze bekend
mochten zijn en op welke wijzen dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
2.4: De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging en/of
ondertekening van Central Scooters en de consument.
2.5: Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene
Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn
vastgelegd.
2.6: In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd,
zullen de overige bepalingen volledige kracht behouden en zullen Central Scooters en
de consument in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige/vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en
de strekking van een dergelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Central Scooters webshop

3.1: Central Scooters is een betrouwbare, allround scooterspecialist in Oosterhout en tevens
een multibrandshop voor de aankoop van scooters, elektrische scooters, bromfietsen,
snorfietsen en meer. Tevens verkoopt Central Scooters accessoires en onderdelen en levert
Central Scooters vakkundige scooterreparaties.
3.2: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van producten, dan wel
de levering van diensten die via de webshop – www.centralscooters.nl – besteld zijn.

Artikel 4 Overeenkomsten

4.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2: Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Central Scooters onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Central Scooters is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3: Central Scooters zal bij elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten passende
technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal Central Scooters daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4.4: Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Verplichtingen van de consument

5.1: Door het gebruikmaken van de diensten van Central Scooters, dan wel het bestellen van
producten bij Central Scooters neemt de consument een betalingsverplichting op zich voor
de door Central Scooters verleende diensten en/of producten.
5.2: De consument dient ervoor te zorgen dat alle door Central Scooters gevraagde gegevens,
evenals alle gegevens waarvan de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en in de door Central
Scooters gewenste vorm aan Central Scooters ter beschikking worden gesteld.
5.3: Central Scooters dient in ieder geval tijdig te worden geïnformeerd over bepaalde wensen
en ideeën van de consument die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst.
5.4: De consument draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De
consument vrijwaart Central Scooters voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist
en/of onvolledig zijn van de gegevens. Bij fraude, het weigeren informatie aan te leveren
en misbruik maken van omstandigheden, heeft Central Scooters het recht om de
overeenkomst op te zeggen, waarbij de consument geen recht van restitutie toekomt.

Artikel 6 Verplichtingen van Central Scooters

6.1: Central Scooters neemt – met het aangaan van een overeenkomst met de consument – de verplichting op zich om de diensten, dan wel producten te leveren.6.2: Op Central Scooters rust een resultaatsverplichting ten aanzien van de bestelde producten
door de consument. Central Scooters is verplicht om na het voldoen van de verplichtingen
van de consument het bestelde product, dan wel de bestelde producten te leveren.
6.3: Op Central Scooters rust een inspanningsverplichting ten aanzien van de levering van
diensten. Central Scooters is verplicht om de dienst naar beste inspanning te verrichten.
Deze inspanningsverplichting kan zien op bijvoorbeeld – niet limitatief – het repareren van
scooters, bromfietsen en snorfietsen.
6.4: Central Scooters is – met inachtneming van de bepalingen in artikel 7 – verplicht om het
aanbod van producten en diensten te voorzien van de nodige informatie die voor de
consument duidelijkheid geeft in de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van
het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder zal Central Scooters de volgende informatie
op de website, dan wel direct na aankoop van het product of de dienst, vermelden:
• De prijs inclusief BTW;
• Verzendkosten;
• Productomschrijving, waaronder de beschikbare kleuren, maten en soort materialen;
• De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• De termijn waarbinnen de consument het product of de dienst kan verwachten;
• Het herroepingsrecht.

Artikel 7 Aanbod van producten en diensten in de webshop

7.1: Central Scooters zal via de webshop het aanbod doen voor de verkoop van scooters,
bromfietsen, snorfietsen en accessoires, alsmede de reparatie daarvan. Ieder aanbod van
Central Scooters is vrijblijvend en kan door Central Scooters worden gewijzigd, dan wel
worden ingetrokken.
7.2: Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
7.3: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
7.4: De door Central Scooters getoonde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke
(schrijf)fouten in het aanbod binden Central Scooters niet. Central Scooters kan nimmer garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
7.5: Alle afbeeldingen en vermelde specificaties dienen slechts als indicatie en kunnen geen
aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen

8.1: Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Central Scooters is aangegeven, luiden alle
aangegeven prijzen in Euro’s en zijn deze inclusief BTW en andere heffingen van welke
aard dan ook opgelegd van overheidswege of marge regeling.
8.2: Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de niet-overeengekomen als overeengekomen prijzen doorberekend.

Artikel 9 Betaling

9.1: Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat
de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Na het sluiten van de
overeenkomst stuurt Central Scooters een factuur naar de consument, wat binnen de
vervaldatum betaald dient te worden.
9.2: Central Scooters is gerechtigd, bij elke uitvoering van een overeenkomst betaling van het
geleverde te vorderen.
9.3: Central Scooters stuurt aan de consument een betalingsherinnering indien de
betalingstermijn is verstreken. Deze herinnering wijst de consument op zijn verzuim en
geeft deze de gelegenheid om binnen 14 dagen na dagtekening te betalen.
9.4: Central Scooters is na verloop van de voornoemde termijn bevoegd, zonder nadere
ingebrekestelling of aankondiging tot invordering over te gaan van het aan Central Scooters
verschuldigde bedrag.
9.5: Indien Central Scooters de vordering ter incasso uit handen geeft, is de consument de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend volgens het
incassotarief zoals neergelegd in de Wet Incasso Kosten, dan wel de opvolger van deze wet,
vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Central Scooters om in plaats
daarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
9.6: Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is Central Scooters gerechtigd om
(de uitvoering van) daarmee samenhangende overeenkomsten met de consument op te
schorten, dan wel te ontbinden.
9.7: De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld bij Central Scooters te melden.

Artikel 10 Levering van producten en diensten

10.1: Central Scooters streeft ernaar om de producten en/of diensten zo snel mogelijk te leveren.
Central Scooters houdt de consument op de hoogte van de stand van zaken bij de aankoop
van een scooter, snorfiets, bromfiets of ander motorrijvoertuig en maakt de levertijd
kenbaar aan de consument.
10.2: Central Scooters behoudt zich het recht voor om de diensten en/of producten niet
te leveren indien de consument niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan binnen de
overeengekomen betalingstermijn.
10.3: De diensten en/of producten kunnen afwijken van de getoonde foto’s op de internetsite
van Central Scooters (www.centralscooters.nl). Dit maakt Central Scooters niet
aansprakelijk en geeft de consument niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 Herroepingsrecht bij levering van producten

11.1: Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in
op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan Central Scooters bekend gemaakte vertegenwoordiger.
11.2: Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te
behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal de consument
het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan Central Scooters retourneren, conform de door Central
Scooters verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.3: Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen – na ontvangst van het product – kenbaar te maken aan Central
Scooters. Het kenbaar maken dient de consument schriftelijk per e-mail of per brief te
doen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld
door middel van een bewijs van verzending. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief
eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel
zijn voor eigen rekening.
11.4: Indien de consument niet volgens de hierboven genoemde termijnen kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dan wel het product niet aan
Central Scooters heeft teruggezonden, is de koop een feit.
11.5: Een uitzondering op het herroepingsrecht betreft het geval indien het gaat om de verkoop
van producten of levering van diensten die vallen onder de wettelijke uitzonderingen zoals
bedoeld in artikel 6:230p BW. Dit ziet bijvoorbeeld op – niet limitatief – het op maat maken
van een scooter zoals deze speciaal door de consument gewenst is.
Uitzonderingen retournerenUitsluiting van het herroepingsrecht:Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
voor losse kranten en tijdschriften;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 12 Herroepingsrecht bij levering van diensten

12.1: Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van
het aangaan van de overeenkomst.
12.2: Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten tot de
door Central Scooters bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13 Kosten in geval van herroeping

13.1: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Central Scooters 15% van de totale koopprijs alsnog in rekening brengen.
Deze kosten worden in rekening gebracht vanwege het rijklaar maken van de scooter en het op naam zetten van de scooter.
13.2: Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Central Scooters dit bedrag (doch maximaal 85% van de totale koopprijs) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
13.3: De consument is verplicht alle schade vanwege het annuleren te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de scooter, het scooteronderdeel of de accessoire,
tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
13.4: De schade moet binnen 10 dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na 10 dagen niet heeft betaald, mag Central Scooters de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dus geen beroep meer doen op het annuleringsbeding.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1: Central Scooters behoudt de eigendom van de door haar aan de consument verkochte goederen zolang de consument het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De consument is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van het product en beschikt niet over het recht om de goederen aan derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen, uit de ruimte van levering te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daar bijkomende rente en kosten volledig zijn betaald.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en garantie

15.1: Central Scooters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldig
uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap,
en kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht,
maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-
en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die
het gevolg is van handelen of nalaten van Central Scooters, tenzij dwingendrechtelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten.
15.2: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Central Scooters.
15.3: Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid
van Central Scooters, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde
diensten en/of producten.
15.4: Central Scooters staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
15.5: Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering
aan Central Scooters schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient
te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
15.6: De garantietermijn van Central Scooters komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Central Scooters is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid
van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor
eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
15.7: De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Central Scooters en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 16 Overmacht

16.1: Central Scooters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de
consument in geval van overmacht.
16.2: Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenkomende onvoorziene oorzaken waarop
Central Scooters geen invloed kon uitoefenen.
16.3: Central Scooters kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 17 Klachten

17:1: Onder klachten wordt verstaan: alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de
overeenkomst.
17.2: Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de
consument bij Central Scooters slechts geldend worden gemaakt door deze schriftelijk
kenbaar te maken binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.
17.3: Klachten ontvangen na voornoemde periode zullen niet in behandeling worden genomen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en Forumkeuze

18.1: De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
18.2: Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij een geschil voor het
Kantongerecht dient, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.

Waarom Central Scooters?

  • Levering in heel Nederland!
  • Scooters binnen 7 werkdagen
  • Officieel dealer A-merken
  • Minimaal 2 jaar garantie

Onderhoud of reparatie?

www.scooterreparatie.nl

Reparatie met garantie!

Wij repareren met BOVAG garantie, zijn RDW erkend en verzekeren via ANWB.

Openingstijden

© Scooterreparatie 2021

Covid-19 maatregelen Scooterreparatie.nl 

Showroom geopend op afspraak vanaf 3 maart
Werkplaats geopend op afspraak 
Vanwege de maatregelen die aangekondigd zijn door de overheid, hebben wij de volgende maatregelen moeten nemen: 
- Vanaf 3 maart is de showroom geopend op afspraak. Maak online een afspraak. Online bestellingen worden ook uitgeleverd.
- Wij halen je scooter op voor onderhoud en reparatie. Zoals gebruikelijk is dit gratis.

De volgende maatregelen gelden voor het ophalen en bezorgen van de scooters:
- Betalingen dienen via pin of Ideal voldaan te worden (bank overboeking). Contante betalingen worden ook geaccepteerd, alleen als dit met gepast geld is.
- Onze chauffeurs hanteren de richtlijnen van het RIVM, zo houden ze 1.5 meter afstand en hanteren de hygiëne voorschriften.

Levering aanvragen en online bestellingen
Online bestellen van scooters is nog steeds mogelijk, ook lease aanvragen worden in behandeling genomen en verwerkt. Voor vragen is onze klantenservice bereikbaar.

Er zijn op dit moment nog voldoende scooters voorradig, voor de actuele voorraad kunt u contact opnemen met de klantenservice. 

Personen met cruciale beroepen krijgen voorrang met reparaties. 

Gratis haal- en brengservice van uw nieuwe scooter of reparatie
Maak gebruik van de gratis haal en breng service in deze periode. Wanneer je een defect hebt aan je scooter, neem dan telefonisch contact op om een afspraak in te plannen. Onze chauffeurs komen je scooter gratis ophalen en na reparatie wordt deze weer teruggebracht. 

Bestellen van onderdelen of accessoires
Heeft u onderdelen nodig voor uw scooter of reparatie dan kan dit afgehaald worden. Het is alleen mogelijk dit op bestelling te doen. U belt dan naar onze klantenservice en geeft door welke onderdelen klaar gelegd moeten worden. Wij zorgen dat uw pakket op het afgesproken tijdstip klaar ligt. Wij kunnen ook uw bestelde pakket versturen, dit kan door een bestelling te plaatsen via onze webshop of door telefonisch uw bestelling te plaatsen. Wij zorgen dan dat uw pakket verstuurd wordt. 

Er is een afhaal en breng locatie deze is bij de ingang te vinden.

Is er een onduidelijkheid of heeft u vragen over de status van uw reparatie of levering van uw nieuwe scooter, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Een moment geduld aub..